Pénzügyi Bizottság

Véleményezi és ellenőrzi:

 • A költségvetési beszámolókat, az előirányzatok teljesítését.
 • A következő évre vonatkozó pénzügyi tervek költségvetési előirányzatait.
 • Az éves költségvetési terveket, azok végrehajtását.
 • Az önkormányzati intézmények részére biztosított keretszámok elosztását és felhasználását.
 • Az önkormányzatot érintő adókkal kapcsolatos tevékenységet.
 • Ellenőrzi az önkormányzat vagyonával való gazdálkodást.
 • Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati intézmény alapítását, összevonásának és megszüntetésének indokoltságát.
 • Javaslatot tesz hitelfelvételre, illetve véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
 • Véleményezi a közbeszerzéssel kapcsolatos ajánlatkérés tartalmát.
 • Nyilván tartja és ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatát.

Képviselő-testületi ülésre az alábbi előterjesztések csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:

 • Éves pénzügyi terv és annak módosítása.
 • Az éves pénzügyi terv végrehajtásáról készült zárszámadás.
 • Az önkormányzat vagyonát érintő döntés-tervezetek.
 • helyi adók megállapítása, mértékére vonatkozó javaslat.
 • Az önkormányzat anyagi terhére más szervek részére nyújtott támogatás.
 • Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon esetleges privatizációjának előkészítése.
 • Más önkormányzatokkal gazdasági társulás előkészítése.

A bizottság a képviselő-testület ülésére az alábbi előterjesztéseket kizárólagosan terjeszthet elő:

 • A képviselő-testület tagjainak összeférhetetlenségi és etikai ügyeit kivizsgálás céljából.
 • Javaslat a polgármester, alpolgármester munkabérének, tiszteletdíjának megállapítására.

Tagok:

Kobela József bizottság elnöke
Bori István bizottsági tag
Gerhát Jánosné külső tag

Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság

A Bizottság feladatai

 • Figyelemmel kíséri az egészségügyi intézmények működését.
 • Véleményezi a szociális intézmények vezető állású dolgozóinak kinevezését.
 • Végzi a képviselő-testület által esetenként meghatározott egyéb feladatokat.

A bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek az alábbi napirendek:

 • Az önkormányzat egészségügyi és szociális intézményeinek tevékenységéről szóló jelentés.
 • A szociálpolitikai feladatokra fordítható pénzügyi fedezet megállapítása.
 • Az egészségügyi és szociális intézmények vezetőinek személyére javaslat.

Tagok:

Dr. Danicz László bizottság elnöke
Banya László bizottsági tag
Dr. Ágyi Éva bizottsági tag
Viller Józsefné bizottsági tag
Szöllősi Albertné külső tag
Deák Mihály külső tag
Szőke Gábor külső tag
Cseresznyési Erika külső tag
Béresné Szénási Ildikó külső tag

Kulturális és Gazdasági Bizottság

A Bizottság feladatai

 • Véleményezi az oktatási intézmények átszervezését, szerkezetátalakítását, létesítését, megszüntetését.
 • Összefogja a település kulturális tevékenységét, a művelődési feladatok végrehajtását.
 • Véleményezi az állami ünnepségek előkészítésének és megrendezésének programját.
 • Javaslatot tesz kulturális rendezvények megtartására, évfordulók megünneplésére.
 • Véleményezi az önkormányzat gazdasági programját és költségvetését.
 • Javaslatot tesz a vagyon hasznosítására.
 • Közreműködik a település általános és részletes rendezési terveinek előkészítésében.
 • Véleményezi a közterület-használattal összefüggő rendezési elképzeléseket.

A bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek az alábbi napirendek:

 • Közoktatásról, közművelődésről szóló törvények végrehajtásáról szóló beszámoló, tájékoztató.
 • Hosszú távú oktatási terv koncepciója.
 • Közoktatási, közművelődési önkormányzati intézmények vezetőinek kinevezésére, illetőleg megbízására vonatkozó személyi javaslatok.
 • Közoktatási, közművelődési intézmények létesítése, működési körének módosítása, illetve megszüntetése.

 • A helyi adók, különféle önkormányzati szolgáltatások díjainak megállapítására, mértékére vonatkozó javaslat.
 • Munkahelyteremtő beruházásokra, azok támogatására vonatkozó javaslat.
 • Környezetvédelmi önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása, hatályosulásáról szóló beszámoló
 • A helyi adók, különféle önkormányzati szolgáltatások díjainak megállapítására, mértékére vonatkozó javaslat.
 • Munkahelyteremtő beruházásokra, azok támogatására vonatkozó javaslat.
 • Környezetvédelmi önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása, hatályosulásáról szóló beszámoló.
 • A község mezőgazdaságát érintő javaslatok, tervek, beszámolók.

Tagok:

Bori István bizottság elnöke
Petőné Vígh Katalin bizottsági tag
Viller Józsefné bizottsági tag
Zombori József bizottsági tag
Banya László bizottsági tag
Mészárosné Vas Márta külső tag
Bathó Károly külső tag
Szabó János külső tag
Sztruhala József külső tag
Pintér Krisztina külső tag