Napsugár Óvodai Központ - Jánoshida

Az intézmény gyermekképe, óvodaképe, nevelési elvei


Az óvodák gyermekképe, óvodaképe összhangban áll az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal. Az eltérő pedagógiai és pszichológiai irányzatoknak megfelelően, a gyermeki személyiség kibontakoztatását életkornak megfelelő tevékenységen keresztül, mozgással és játékkal, de egyéni műveltségtartalmakkal biztosítják, a programjaikban megfogalmazottak szerint.

Gyermekképünk

A gyermek alapvető joga, testi-lelki szükségletének kielégítése.
A gyermeki személyiség kibontakoztatása

 • a gyermek végtelen szeretetén, különbözőségének és egyéni különbségeinek tiszteletén,
 • a gyermek életkorhoz igazodó szükségleteinek ismeretén és figyelembevételén,
 • a gyermek testi, szociális, érzelmi és értelmi fejlődésének ismeretén, valamint
 • a fejlődési, fejlesztési területre kiterjedő figyelmen alapszik.

Nevelésünk gyermekközpontúsága

 • Céljaink megvalósításában alapvetően támaszkodunk az óvodások természetes megnyilvánulási formáira, a mozgásra és a játékra
 • Céljaink meghatározásánál meggyőződésünk, hogy a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van, az optimális környezeti feltételek megtervezése és szervezése szakmailag felkészült óvodapedagógusok faladata
 • Fejlesztési elveink és gyakorlatunk főbb jellemzői a gyermekközpontú és a differenciált egyéni képességfejlesztést szolgálják, különös figyelmet fordítva a gyermekek eltérő részképesség hiányának pótlására.

Óvodaképünk

 • Óvodánk a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermekek harmadik életévétől az iskolába lépéséig.
 • A családi nevelés mellett az esélyteremtés legfontosabb alap intézménye.
 • Felelősek vagyunk a gyermekeket elvezetni az iskola küszöbéig úgy, hogy felkészültek, alkalmasak legyenek az új feladatokra, az iskolai életre miközben megőrizhessék boldog gyermekkorukat.
 • Alapvető feladatunk a kultúra átadása és közvetítése életkori sajátosságokhoz illeszkedő nevelési módszerekkel.
 • Funkciói: óvó- védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő intézmény, amely a mozgásfejlesztésre, játékos cselekedtetésre épül.
 • Megteremtjük az intézményünkbe beíratott gyermekek számára az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkört.
 • Az egyéni különbségek, és a másság tiszteletben tartása jellemzi intézményünk dolgozóit

A nevelési gyakorlatunk általános alapelvei

 • A gyermeki személyiséget tisztelet, szeretet, elfogadás, megbecsülés és védelem övezi.
 • Megteremtődik az érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör feltétele.
 • Érvényesül a gyermekek személyiség fejlődésének és egyéni képességeinek kibontakoztatása és egyéni bánásmód elve.
 • A nevelés lehetővé teszi az iskolai tanulási zavarok megelőzését és prevencióját.
 • A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai nevelés azt kiegészíti a közös együttműködés keretében
 • A sajátos nevelési igényű, valamint az etnikai gyermekek nevelése során megvalósul tolerancia a másság elfogadásának elve és a differenciált képességfejlesztés.